Docenten

Wat is Academie van de Stad?

Academie van de Stad verbindt het hoger onderwijs met de samenleving. Gemeentelijke instellingen en woningcorporaties leveren maatschappelijke vraagstukken aan die Academie van de Stad vertaalt naar een opdracht voor het hoger onderwijs. Academie van de Stad zet zich in om de projecten te laten aansluiten op de leerdoelen van de onderwijsmodules en blijft gedurende de gehele uitvoering betrokken om het proces te faciliteren, het eindresultaat te bewaken en het project tot een goed einde te brengen. Voor zowel studenten als docenten kan deze uitwisseling van kennis met andere professionals uit de praktijk tal van nieuwe inzichten opleveren. Voor voorbeelden van onderwijsprojecten kunt u de projectenpagina bekijken. 

Studenten zetten zich vanuit hun opleiding in voor de stad terwijl ze werken aan hun eigen ontwikkeling. Deelnemen aan een van de projecten van Academie van de Stad biedt het hoger onderwijs de kans om studenten op te leiden als grootstedelijke professionals en grootstedelijke burgers. 

Academie van de Stad: meerwaarde voor het hoger onderwijs

Studenten zijn de grootstedelijke professionals van de toekomst
Werken in de grote stad wordt voor professionals steeds uitdagender en complexer. De grootstedelijke professional van de toekomst werkt voor en met mensen die heterogenere groepen vormen waarbinnen diverse, kortdurende, onderlinge verbanden worden aangegaan die dynamischer en internationaler worden, en staat voor opgaven die grotere onderlinge verwevenheid en steeds meer verschillende aspecten en dimensies kennen. Hierdoor wordt de beroepspraktijk meervormiger en onvoorspelbaarder, vervagen de grenzen tussen professies, moeten professionals zowel over specialistische als generieke kennis en vaardigheden beschikken en kunnen zij hun werk niet in isolement doen. Academie van de Stad biedt studenten de mogelijkheid de specialistische kennis, vaardigheden en beroepservaring die zij zich tijdens hun studie eigen maken te verdiepen en te verbreden met generieke kennis over grootstedelijke fysieke en sociale infrastructuur, projectgestuurd werken en interdisciplinariteit en de ‘21ste eeuwse vaardigheden’: samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICT-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken en communiceren. Zo ontwikkelen studenten zich tot zogenaamde ‘T-shaped professionals’ : grootstedelijke professionals van de toekomst die monodisciplinaire diepe specialistische kennis en vaardigheden combineren met 21ste eeuwse multidisciplinaire meta-cognitieve en brede vaardigheden. 

Studenten zijn de grootstedelijke burgers van de toekomst
Burgerschapsvorming is een belangrijke doelstelling in het hoger onderwijs. Academie van de Stad sluit bij deze doelstelling aan door bij te dragen aan de ontwikkeling van de vaardigheden die studenten nodig hebben voor maatschappelijk bewustzijn en burgerschapszin in de 21ste eeuw. Academie van de Stad biedt studenten de gelegenheid hun betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding en sociale en culturele vaardigheden (verder) te ontwikkelen. Door te participeren in projecten van Academie van de Stad leren studenten deze 21ste eeuwse vaardigheden ‘in het echt’: via de leef- en werkervaringen die zij zelf opdoen in de grote stad en via de ervaringen van andere mensen van allerlei pluimage, uit alle lagen van de stedelijke samenleving. Studenten ontwikkelen zo een toekomstvisie en geven invulling en zin aan hun toekomstig bestaan als burgers in de grote stad.

Meer weten?

Neem dan contact op met Annemette Hellinga, coördinator Almere, via annemette@academievandestad.nl of via 06 1179 4704 of meld u hier aan. Ook kunt u de brochure downloaden. 

Aanmelden en meer informatie
Docent aan het woord:

"Door samen te werken met Academie van de Stad kun je een praktijkproject meer stevigheid geven. Als docent is het heel lastig om de inhoud, begeleiding en de hele organisatie van zo'n project allemaal tegelijkertijd voor elkaar te krijgen. Het is heel fijn dat je een deel daarvan kunt uitbesteden. Ik vond het een prettige samenwerking. Daarnaast leren de studenten om op een objectieve manier belevingen van bewoners en andere partijen in kaart te brengen. Dat heeft meerwaarde."

Juliette Santegoeds
docent Bestuur, Recht en Veiligheid Haagse Hogeschool

Participanten
OnderwijsinstellingenStadsdelen, gemeentelijke diensten en woningcorporaties